000

Медична інформатика

У період інтенсивного розвитку інформаційних та комунікаційних технологій і модернізації медицини значно зростає роль фахівця обізнаного у інноваціях. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють автоматизувати аналіз даних лабораторних досліджень та оформлення супровідної документації, моделювати діагностичні та лікувальні процеси і визначають подальший розвиток медицини і системи охорони здоров’я в цілому. Маючи можливість накопичувати та ефективно використовувати отриману інформацію на всіх стадіях діагностичного та лікувального процесів, для об’єктивізації результатів досліджень, медик повинен орієнтуватися в сучасних технологіях, невід’ємною частиною яких є програмні комплекси. Тому для студента-медика, який оцінює свої перспективи, важливою задачею є знання сучасних медичних комп’ютерних та інформаційних технологій. Медична інформатика – це саме та дисципліна, яка формує уявлення про сучасний стан використання інноваційних технологій у медицині і є важливою ланкою у навчальному процесі майбутніх лікарів.

Практична частина курсу направлена на використання інформаційних технологій для вирішення задач медичного змісту на рівні існуючих у студентів знань з медичної науки на відповідному етапі навчання (інтегрування понять отриманих при вивченні біофізики, біохімії, фізіології та ін.), курс лекцій з дисципліни знайомить студентів із сучасним станом використання комп’ютерних технологій у медицині. Особливу зацікавленість у студентів під час практичних занять та лекцій викликають питання, пов’язані з використанням технологій у практичній медицині, а саме: медичні інформаційні системи, телемедицина, експертні системи. Саме у курсі медичної інформатики студенти вперше знайомляться з поняттями індивідуальних електронних медичних карток (електронний медичний запис, електронна історія хвороби), як складових частин медичних інформаційних систем; типами та функціями медичних та госпітальних інформаційних систем; стандартами обміну, управління та інтеграції електронної медичної інформації, галузевими стандартами створення, збереження, передачі і візуалізації медичних зображень і документів обстеження пацієнтів, систем передачі і архівації зображень та ін. На лекціях висвітлюються також питання про сучасний стан телемедичних технологій у світі та Україні.

Ще один з актуальних напрямків, що розглядається в рамках курсу медичної інформатики – доказова медицина. Враховуючи насиченість мережі інформацією про наукові конференції, форуми з питань доказової медицини студенти активно цікавляться такими питаннями. Студенти знайомляться з поняттями рандомізованих клінічних випробувань, "методом єдиної різниці", поняттям сліпого або подвійного сліпого дослідження, метааналізу, систематичного огляду та багатьох інших. Також студентам вказуються напрямки роботи з базами даних первинної інформації, яку можна використовувати для пошуку доказів.

Отже, курс «Медична інформатика» залишається важливою складовою у процесі підготовки обізнаного в сучасних технологіях, конкурентоспроможного на ринку праці сучасного лікаря.