Історія кафедри

З 20 жовтня 1944 року почала роботу кафедра фізики. Вона знаходилась у навчальному корпусі по вул. Богомольця, 2, займаючи одну кімнату. Лекції та практичні заняття проводились у приміщеннях Чернівецького державного університету. В 1946 році кафедра фізики переведена в адміністративний корпус (Театральна пл., 2).

Кафедру очолювали: І.Д. Конозенко (1944-1947); М.Д. Морозов (1947-1956); Ф.Г. Стащук (1957-1959); Г.О. Соболь (1959-1964); М.Й. Стахіра (1964-1968).

З 1966 року кафедру фізики перевели в навчальний корпус по вул. Кобилянської, 42, де вона перебуває і нині.

З 1968 по 1980 рік кафедру очолював канд. фіз.-мат. наук, доцент О.В. Калюш, автор 32 наукових робіт. Під його керівництвом асистент кафедри Т.О. Кримова виконала і захистила кандидатську дисертацію “Влияние анизотропии химических связей на энергетический спектр сурьмистого кадмия” (1986).

З 1980 по 1997 рік кафедру медичної і біологічної фізики очолював канд. фіз.-мат. наук, доцент В.Ф. Боєчко, який опублікував 61 наукову працю.

З вересня 1997 року кафедра увійшла до складу кафедри патологічної фізіології, очолюваної професором В.Ф. Мислицьким.

З 23 серпня 2002 року кафедра медичної і біологічної фізики була відновлена, згодом її завідувачем за конкурсом призначений доктор мед. наук М.В. Шаплавський, автор 2 монографій, посібника, 53 наукових праць, 3 авторських свідоцтв, 57 раціоналізаторських пропозицій.

З 1944 по 1964 рр. на кафедрі проводилися наукові дослідження електронно-іонних процесів у газах, плазмі та твердому тілі. З 1964 року під керівництвом доцента Й.М. Стахіри викладачі кафедри працювали над проблемою “'Фізика напівпровідників”, а саме вирощування монокристалів напівпровідникових сполук і вивчення їх структури та електрофізичних властивостей.

У 1980 році тема “Фізика напівпровідників” була включена в перспективний план комплексних досліджень Міністерства вищої освіти України разом з АН України. За цією тематикою виконали і успішно захистили кандидатські дисертації А.Д. Огороднік, Т.О. Кримова, В.І. Федів.

З 1977 року колектив кафедри виконував госпдоговірні теми з Чернівецьким відділенням інституту напівпровідникових матеріалів АН України, Чернівецьким державним університетом, заводом “Кварц”, СКТБ “Фонон”, Львівським фізико-хімічним інститутом. Вартість госпдоговірних робіт за весь період їх виконання становила 400 000 крб.

З 1985 по 1988 рік була успішно виконана бюджетна наукова робота “Вивчення можливості виділення та фіксації звуку людиною фізичними методами”.

У 1989-1991 роках виконана бюджетна наукова робота “Вивчення можливості кількісної оцінки звукових методів дослідження в клініці з метою покращання діагностики захворювань”. Керівником робіт був доцент В.Ф. Боєчко.

Нині кафедра працює за нещодавно затвердженим планом науково-дослідної роботи, що спрямований на фундаментальні дослідження біофізичних механізмів мікроциркуляції крові в біологічних системах.

На кафедрі постійно працює студентський науковий гурток. Гуртківці готують реферати, проводять експерименти з використанням фізичних методів у медицині. Робота студентів Р. Мірджафарова, С. Левчика, І. Смука “Використання датчиків температури в хірургії” (куратори доц. В.Ф.Боєчко і доц. А.Д.Огороднік) посіла друге місце на Республіканській студентській конференції в м. Вінниці (1986).

На початку функціонування кафедра забезпечувала викладання фізики шляхом читання лекцій і проведення лабораторних та практичних занять. У зв’язку зі змінами програми з фізики, з 1969 року викладачі кафедри почали викладати для студентів-медиків не тільки фізику, а й математику. За ініціативи доц. О.В. Калюша від індивідуальної форми проведення лабораторних робіт перейшли на фронтальну форму їх здійснення.

З 1981 року кафедра забезпечує викладання медичної і біологічної фізики, яка включає такі розділи: вища математика, фізика, біофізика, медапаратура. Нова програма наблизила викладання фундаментальних наук до медицини, зокрема діагностичного і лікувального процесу.

У 1987 р. виданий посібник “Методические указания к лабораторному практикуму по медицинской и биологической физике для студентов лечебного факультета медицинского института” (В.Ф. Боєчко, А.Д. Огороднік, О.В. Калюш, Т.О. Кримова, Л.Ю. Зав’янський). У посібнику описано 29 лабораторних робіт.

У 1989 році тими ж авторами виданий навчальний посібник “Методические указания к самостоятельной работе по медицинской и биологической физике для студентов первого курса лечебного факультета медицинского института”, у 1990 році – “Методичні вказівки до лабораторного практикуму з медичної і біологічної фізики”, а в 2000 році – “Методичні вказівки до лабораторного практикуму з медбіофізики” (В.Ф. Боєчко, А.Д. Огороднік, В.Ф. Мислицький, Л.Ю. Зав’янський, Т.О. Кримова, В.І. Федів).

У 1995 році колектив кафедри видав навчальний посібник “Деякі теоретичні аспекти медичної і біологічної фізики” (В.Ф. Боєчко, А.Д. Огороднік, О.В. Калюш, Т.О. Кримова, П.М. Григоришин, Л.Ю. Зав’янський, О.Ю. Микитюк).

На допомогу студентам колектив кафедри в 1995 році видав “Посібник з медбіофізики для самостійних занять”.

Комп’ютеризація навчального процесу на кафедрі розпочалася зі створення 6 лютого 1990 року комп’ютерного класу на 8 робочих місць, де студенти знайомилися з роботою ПК, введенням програм і користуванням ними. У 2003 році на кафедрі створені два комп’ютерні класи по 11 робочих місць.

На кафедрі проводяться заняття із студентами І і II курсів з таких дисциплін: “Європейські стандарти комп’ютерної грамотності”, “Медична інформатика”, “Інформаційні технології у фармації”, “Інформаційні технології у психології”, “Комп’ютерне забезпечення обліку та звітності у фармації”, “Основи медінформатики та обчислювальної техніки”. У 1998 році був виданий навчальний посібник для студентів І і II курсів “Основи роботи з файлами” (В.Ф. Мислицький, В.Ф.Боєчко, В.І. Федів); у 2004 році навчальний посібник “Інформаційні технології у медицині” (В.І. Федів, В.Ф. Мислицький, К.Б. Тимочко, В.Ф. Боєчко, М.В. Шаплавський).

Стратегічним напрямком науково-методичної роботи кафедри нині є інтеграція медико-біологічних та клінічних наук у системі підготовки лікаря, де біофізика займає наріжне місце. У цьому році на розгляд ЦМК МОЗ України подана галузева програма з біофізики та медапаратури для студентів за спеціальністю “медична психологія”, будуть представлені – підручник з основ медичної і біологічної фізики для медичних ВНЗів ІІ-IV рівнів акредитації та посібник з фізичних методів аналізу і метрології для студентів, що освоюють спеціальність клінічного провізора.

З серпня 2002 року по листопад 2004 року працівниками кафедри за плановою НДР та суміжною тематикою опубліковано 45 наукових робіт з них 28 у фахових журналах, одержано перші 3 патенти (1 патент України та 2 деклараційні патенти), затверджено 10 раціоналізаторських пропозицій. Пріоритетним напрямом прикладних наукових розробок нині є методи оптичних клінічних аналізів, діагностики стану мікроциркуляції за адаптивних та патологічних процесів. За цією тематикою будуть розроблені принципово нові апарати – з аналізу згортання крові (в прямому лазерному випромінюванні та спеклполі) і апарат аналізу динаміки генерації вільної енергії в організмі людини.